() -

/ Bible pro děti / Starý zákon / Král David

Král David

DAVID KRÁLEM IZRAELE

2. Samuelova 5, 1. Paralipomenon 14

Po smrti Saula a jeho synů se před Davidem shromáždily všechny izraelské kmeny. Jejich zástupci mu řekli: „Už za Saulova kralování jsi to byl ty, kdo nás vedl. Tobě také Bůh řekl, že budeš panovat nad Izraelem. Buď nyní naším králem!“ David souhlasil a oni ho pomazali za krále. Bylo mu právě třicet let a vládl čtyřicet let.

Za své sídelní královské město zvolil David Jeruzalém, v němž však v té době žili Jebúsejci. Řekli Davidovi: „Do tohoto města nevstoupíš.“ Ale David město dobyl a nechal si v něm vystavět královský palác.

Když Pelištejci uslyšeli, že se David stal králem, spojily se všechny jejich kmeny a vytáhly do boje proti němu. David se dotázal Boha: „Mám vytáhnout proti Pelištejcům? Vydáš mi je do rukou?“ Hospodin mu řekl: „Vytáhni. Určitě ti je vydám do rukou.“ David v boji zvítězil. Pelištejci před ním tak rychle utíkali, že na bojišti nechali i své bůžky. David je dal spálit.

Po nějakém čase si Pelištejci zase mysleli, že už jsou dost silní a vytáhli do boje proti Davidovi. Bůh Davidovi před bojem poradil: „Obejdi Pelištejce zezadu a napadni je, až uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků. Potom vyjdu před tebou a Pelištejce pobiju.“

David udělal, co Hospodin přikázal. Vítězství mu přinesla proslulost a úctu všech národů.

 

PŘENESENÍ BOŽÍ SCHRÁNY DO JERUZALÉMA

2. Samuelova 6, 1. Paralipomenon 15

Král David si dal postavit v Jeruzalémě krásný dům. Stále však toužil po tom, aby v tomto městě měla důstojný příbytek také schrána Boží, truhla smlouvy Boha s lidem.

Rozhodl, aby sem byla přenesena. Už samo přenesení se stalo velkolepou událostí. Nejprve schránu vezli na novém povozu do míst u Jeruzaléma. Tam zůstala tři měsíce. Pak se jí ujali kněží. Podle nařízení zákona ji nesli na tyčích do zvláštního stanu v Jeruzalémě.

To byla sláva! David pozval mnoho lidí, zpěváky a hudebníky, aby co nejkrásněji vyjádřili své díky Bohu za vše, co mu dal. Bylo toho hodně, co Bůh pro svůj lid vykonal: začalo to vysvobozením z Egypta, pak přišlo Desatero přikázání a nakonec darování země zaslíbené. Lidé zpívali a David s nimi. Lidé tančili, a král David s nimi. Šel před schránou a poskakoval před ní ze všech sil. Byl velmi šťastný.

Z okna královského paláce se na průvod dívala Davidova žena Míkal. Viděla, jak David tančí před schránou a začala se za něj stydět. Když slavnost přenesení schrány skončila a schrána byla uložena v připraveném stanu, vyšla Míkal Davidovi vstříc a řekla mu uštěpačně: „Jak se dnes proslavil izraelský král. Před služebníky se choval jako nějaký blázen!“

David jí vysvětlil: „To před Bohem jsem se tak radoval. Vždyť on mne vyvolil a ustanovil králem Izraele místo tvého otce! Proč bych se před ním neradoval! Ale i kdybych byl ještě víc posmíván za svou radost před Bohem, budu vážen u otrokyň, o kterých tak přezíravě mluvíš.“

Míkal má však nechtěla rozumět a pohrdala jím. Za trest až do konce života neměla děti.

 

DAVIDŮV HŘÍCH

2. Samuelova 11, 1-26

David se stal velkým králem. Bůh mu žehnal, protože David ho poslouchal a řídil se jeho vůlí. Ale přihodilo se něco, co odsunulo Boha v Davidově životě na druhé místo. Jednoho dne zahlédl z terasy svého domu ženu, která se mu zalíbila. Jmenovala se Bat-šeba a byla provdaná za Urijáše, jednoho z Davidových věrných vojáků. David si však pro Bat-šebu poslal a ona s ním zůstala přes noc.

Po nějakém čase Davidovi Batšeba vzkázala, že čeká dítě. První, co ho napadlo, bylo, že musí svůj hřích utajit. Přikázal Urijášovu veliteli Jóabovi: „Postav Urijáše do nejprudšího boje a pak ho opusťte, aby ho nepřátelé zabili.“ Jóab musel jako voják příkaz poslechnout. Urijáš byl v boji zabit.

Když se Bat-šeba dověděla, že její muž padl, po mnoho dní pro něj plakala a naříkala.

 

DAVIDOVO POKÁNÍ

2. Samuelova 11, 27 – 12, 24

Když Bat-šebě skončila doba smutku, David pro ni poslal a ona se stala jeho ženou. Přestěhovala se k němu do paláce. Když se jim narodil syn, byli oba šťastni. Nikdo z lidí jim nemohl nic vyčítat, protože se jim podařilo svůj hřích ukrýt. Ale před Bohem to možné není. Davidův hřích byl zřejmý: osnoval zabití manžela ženy, která se mu zalíbila.

Jednoho dne přišel k Davidovi prorok Nátan a vyřídil mu Boží slovo: „Bůh tě pomazal za krále nad Izraelem a vysvobodil tě ze Saulových rukou. Dal ti vše, co může člověk mít. Ael ty jsi Božím slovem pohrdl, zabil jsi Urijáše a jeho ženu sis vzal za manželku.“ Davida toto odhalení překvapilo. Nátan pokračoval: „Protože jsi udělal takovou ohavnou věc, Bůh tě potrestá. Dítě, které máš s Bat-šebou, onemocní a zemře.“

Prorokova slova zasáhla Davida jako blesk z nebe. Opravdu, před Bohem nelze nic utajit! Velmi se za svůj čin styděl. Postil se a kál se za své viny, ale dítě přesto zemřelo. Po roce se Davidovi a Bat-šebě narodil další syn, který dostal jméno Šalomoun. Bůh si ho zamiloval a obdařil ho svým požehnáním.

z knihy: "Příběhy z Bible", vydala: Česká biblická společnost
Anne de Graaf, ilustr. José Pérez Montero


Pracovní list o králi Davidovi - Král David Král David (JPG, 1 MB)

Ke stažení: rébus hledání rozdílů rébus hledání rozdílů (GIF, 113 kB)

 

Král David nebyl žádný trouba!

Král David nebyl žádný trouba!
(11. 6. 2024) Zamysleme se nad životem krále Davida, nad jeho bojem s Goliášem, vyluštěme si pár rébusů! 

Srdce Boží

Srdce Boží
(4. 6. 2024) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slaví církev třetí pátek po letnicích. 

Chystáš se i ty ke zpovědi?

Chystáš se i ty ke zpovědi?
(30. 5. 2024) Mnohé děti se nyní připravují ke svaté zpovědi. 

Svatá Zdislava - 30. května

Svatá Zdislava - 30. května
(27. 5. 2024) Na  30. května připadá svátek svaté Zdislavy, která je patronkou naší vlasti. Svatá Zdislava se narodila kolem roku…

Aktualizováno

Antonín z Padovy (11.6.2024, 15:37)

Zpověď - svátost smíření (30.5.2024, 12:28)

Svátost smíření - zpověď - je setkání, při kterém nám Bůh odpouští hříchy a usmiřuje nás se sebou i se společenstvím...

Eucharistie (přijímání) (30.5.2024, 12:20)

Eucharistie je setkání, ve kterém se ti Bůh dává za pokrm. Přijímáš Kristovo tělo a stáváš se součástí jeho těla –...