() -

/ Kalendář / Letnice - seslání Ducha svatého / Události následující po letnicích

Události následující po letnicích

Zažitek letnic

Podle Skutků apoštolů 2, 1–13

zážitek letnic

Když nastaly letnice, byli všichni shromážděni na jednom místě. Tu se strhl hukot, jako když se žene prudký vítr. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky. V Jeruzalémě byli Židé ze všech národů na světě; když slyšeli hukot, sešli se a žasli, protože každý z nich slyšel apoštoly mluvit svou mateřštinou. Divili se: „Což nejsou z Galileje? Jak to, že je slyšíme mluvit o velikých skutcích Božích svou rodnou řečí: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé 

Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové?!“ Žasli a dohadovali se, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali: „Jsou opilí!“

Se svolením přejato z časopisu DUHA (č. 18, ročník 2008/09)
ilustrace: Martina Špinková,
text je doplněn omalovánkami od Jindry Hubkové

 

Petrovo kázání

Petrovo kázání

Podle Skutků apoštolů 2, 1–13

Tu vystoupil apoštol Petr s ostatními před shromážděný lid a řekl: „Židé a obyvatelé Jeruzaléma! Tito lidé nejsou opilí, jak si myslíte. Dnes se stalo to, co předpovídali proroci: Bůh řekl: sešlu svého Ducha na všechny lidi! Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“


Ke stažení omalovánka od Jindry Hubkové:
Petr káže a křtí Petr káže a křtí 
uzdravení chromého

 

 

Uzdravení chromého

Podle Skutků apoštolů 3, 1–10

Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli chromého člověka; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby žebral. Když viděl přicházet Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr s Janem se na něj podívali a řekli: „Pohleď na nás!“ Obrátil se k nim a čekal, že něco dostane. Petr ale řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ Vzal ho za ruku a pomáhal mu vstát. Vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy, narovnal se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli u vytržení nad tím, co se stalo.

Omalovánka od Jindry Hubkové: Uzdravení chromého Uzdravení chromého

 

Volba diakonů

volba diakonů

Podle Skutků apoštolů 6, 1–7

V té době učedníků stále přibývalo. Ti, kteří vyrostli mezi Řeky, si začali stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: „Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“ Všichni s tímto návrhem souhlasili a zvolili Štěpána, Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru.
Štěpánovo svědectví

Štěpánovo svědectví

Podle Skutků apoštolů 6, 8–15; 7,1–58

Štěpán byl obdařen Boží milostí a činil veliké divy. Tu proti němu vystoupili Židé a začali se s ním přít. Nemohli ale čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali, že se Štěpán rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu. Štěpán byl zajat a odveden před radu. Svědkové vypovídali, že se rouhal proti chrámu a Mojžíšovu zákonu; prý řekl, že Ježíš Nazaretský zboří chrám a změní ustanovení daná Mojžíšem. Velekněz se ho zeptal, jestli je to pravda. Štěpán mu odpověděl a na závěr řekl: „Jste zatvrzelí a protivíte se svatému Duchu. Vaši otcové nechali zabít proroky, kteří předpověděli příchod Ježíše Krista. Tohoto Krista jste zradili a usmrtili!“ Když to členové rady uslyšeli, vrhli se na něj, vyvlekli ho za město a ukamenovali ho. Své pláště dali hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.


Omalovánka od Jindry Hubkové: Ukamenování Štěpána Ukamenování Štěpána 

křest Etiopana

Křest Etiopana

Podle Skutků apoštolů 8, 26–39

Anděl řekl Filipovi, aby se vydal na jih, k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Filip se tedy vydal k té cestě a viděl, že právě přijížděl etiopský dvořan, správce pokladu etiopské královny. Vracel se domů z Jeruzaléma a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi, aby šel k tomu vozu a kráčel vedle něho. Filip k němu přiběhl a viděl, že dvořan čte místo: „Jako ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa.“ Dvořan se Filipa zeptal, o kom prorok vypráví. Filip nastoupil do vozu a začal vyprávět o Ježíšovi. Jak pokračovali v cestě, přijeli k vodě. Dvořan Filipa požádal, aby ho pokřtil. Vystoupili tedy z vozu a Filip ho pokřtil.


Omalovánka od Jindry Hubkové: Filip a Etiopan Filip a Etiopan 


obrácení Šavla

Obrácení Šavla

Podle Skutků apoštolů 9, 1–23

Saul se vydal do Damašku pronásledovat Ježíšovy učedníky. Cestou ho náhle ozářilo světlo; spadl z koně a slyšel hlas: „Šavle, proč mu pronásleduješ?“ Odpověděl: „Kdo jsi, pane?“ Hlas řekl: „Jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam ti bude řečeno, co máš dělat.“ Když se Saul rozhlédl, nic neviděl. Jeho průvodci ho vzali za ruce a vedli do Damašku. Ježíš se zjevil svému učedníkovi v Damašku, Ananiášovi, a řekl mu: „Vyvolil jsem si Pavla. Polož na něj ruce. Prohlédne a bude naplněn Duchem.“ To se stalo a Pavel začal hlásat, že Ježíš je Syn Boží, Mesiáš. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli: „To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména!“


Omalovánka od Jindry Hubkové: Šavlovo obrácení Šavlovo obrácení 


Pavel v Athénách

Pevel v Athénách

Podle Skutků apoštolů 17, 16–32

Na své druhé misijní cestě přišel Pavel do Athén. Denně kázal v synagogách a hovořil na tržnicích s těmi, které potkal. Někteří učenci s ním diskutovali. Jiní říkali: „Co chce ten mluvka?!“ Další zase: „Zvěstuje cizí božstva!“ Pavel totiž vykládal o Ježíšově učení.Vzali ho na Areopag a zeptali se ho: „Co je to za nové učení, které hlásáš?“ Pavel si stoupl mezi ně a řekl: „Athéňané, když jsem spatřil vaše božstva, našel jsem také oltář s nápisem: Neznámému Bohu. Já vám zvěstuji o tom, kterého uctíváte, aniž ho znáte.“Když mluvil o Ježíšově zmrtvýchvstání, vysmívali se mu a odcházeli. Někteří ho ale obklopili a uvěřili...


Omalovánka od Jindry Hubkové: Pavel v Athénách Pavel v Athénách 

Výběr materiálů k tématu letnice a Seslání Ducha svatého na webu deti.vira.cz: 

Letnice - omalovánkové vyprávění
Omalovánkové vyprávění o seslání Ducha svatého.

Rébusy a katecheze - letnice
Luštění ke Slavnosti Seslání Ducha svatého.

Omalovánky - letnice a co bylo po nich
Omalovánky k události letnic. 

Události následující po letnicích
Co následovalo potom? Text a omalovánky ze Skutků apoštolů.

Ukázky z knížek pro děti
Několik ukázek z dětských křesťanských knih.

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17. 7. 2024) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Genetik Mendel

Genetik Mendel
(14. 7. 2024) 20. července se v Hynčicích narodil Gregor Johann Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky a…

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902
(11. 7. 2024) Zhlédněte s námi animovaný snímek o životě římskokatolického kněze Josefa Toufara, který byl přítomen zázraku…

Co je to Katecheze dobrého pastýře?

Co je to Katecheze dobrého pastýře?
(9. 7. 2024) Poté, co začala učit náboženství, stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě…

Aktualizováno

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 7,8 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 7,8
7 svíček na sedmiramenném svícnu; 8 ryb

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 4,5,6 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 4,5,6
4 andělé; 5 prstů na ruce; 6 cípů hvězdy 

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 1, 2, 3 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 1, 2, 3
1 - archa; 2 - Adam a Eva; 3 - tři králové...