Když Pán Ježíš domluvil všechno, co chtěl učedníkům říct, podíval se k nebi a začal se za učedníky modlit: „Otče, prosím tě za své učedníky. Dej, ať jdou vždycky za tebou. Ať v sobě mají hodně radosti, která vychází ze spojení s tebou. Já teď odcházím k tobě, ale oni zůstanou na zemi. Prosím, chraň je ode všeho zlého.“

Přepsaný text převzat se svolením z webu www.kanan.cz.

 

Hraješ v týmu nebo kopeš jen sám za sebe?

 

Dětské kázání - 7. neděle velikonoční

Téma: Jan 17,11b

Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: míč

Jaké míčové hry znáš a rád hraješ? Bude to vybíjená nebo kopaná? Obě tyto hry se dají hrát jen tehdy, když se sejde víc dětí - musí dát dohromady družstvo. Dám vám otázku: Které družstvo má při zápase větší šanci na vítězství?

a) To, které má jednoho skvělého hráče, který si s ostatními nepřihrává.

b) To, které hraje "jako jeden muž", kde všichni přihrávají tomu, který má zrovna nejlepší šanci na vybití soupeře nebo na vstřelení branky.

c) To, kde si přihrávají jen ti, co spolu kamarádí a ostatním nepřihrají.

Jen to prostřední, protože takové družstvo je jednotné, hraje jako tým.

Patřit k Ježíši znamená patřit ke družstvu, které nemůže prohrát celý turnaj. Vítězství v celém turnaji nám už totiž Ježíš zajistil. Máme ale před sebou ještě mnoho jednotlivých utkání s naším nepřítelem a v nich můžeme vyhrávat jen když budeme hrát jako prostřední družstvo - všichni spolu. A kdo všechno patří do našeho družstva? Otočte se a podívejte kolem sebe - všichni, které vidíte. Jděte a podejte si se svými spoluhráči ruce."


Text evangelia - originální znění pro rodiče katechety:

Jan 17,11b-19

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo.
Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“


Materiály pro katechezi:

 

Videonáměty:

Nedělní kázání P. Romana Vlka z Vlčího doupěte:

Z Českobudějovického biskupství k nám míří povídání pro menší děti k 7. neděli velikonoční s Martinou Fürstovou:

 a povídání pro starší děti s Markétou Grillovou:

Katecheze s biblickými postavičkami přináší Spoločnosť Božieho Slova / Verbisti

Bratři Cúthovi z farnosti Neratovice ve spolupráci se SHM Klubem Neratovice v době lockdownů natočili videa k nedělím cyklu B: