Luštěnky o Duchu svatém

Dary Ducha svatého

I nám Duch svatý dává mnoho darů – těch hlavních, o kterých mluví Bible, je sedm. Dokážeš přiřadit jejich názvy ke správným plamínkům? 

Velká událost

Když Ježíš odešel ke svému Otci do nebe, očekávali učedníci slíbeného Přímluvce. Padesátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání se však stalo něco výjimečného... 

Seslání Ducha svatého I.

Dokážeš správně doplnit slova do textu, aby si každý mohl přečíst, co se o Letnicích v Jeruzalémě stalo? 

Seslání Ducha svatého II.

Všichni víme, že na apoštoly o Letnicích sestoupil Duch svatý a oni začali odvážně svědčit o Ježíši. Víš ale, která kniha v Bibli tuto událost popisuje? 

Jeruzalém slaví Letnice

Apoštolové očekávali, jak se naplní slib, který jim Ježíš dal. Víš, jak se jmenuje událost, při níž se to stalo? 

Stalo se to o Letnicích tak?

Někdo se snažil vzpomenout si, co se o Letnicích apoštolům přihodilo… ale nezdá se, že by to napsal správně. Dokážeš text opravit a zjistit, co dělá Duch svatý pro nás dnes? 

Slavnost Ducha svatého

Když apoštolové očekávali příchod slíbeného Přímluvce, slavili Židé v Jeruzalémě svátek, při němž děkovali za sklizenou úrodu. Víš, jak se tento svátek jmenuje? 

Co způsobil Duch svatý?

Jací byli apoštolové a první křesťané? Je to důležité, protože Ducha svatého jsme přijali i my a měli bychom být také takoví! 

Dar Ducha svatého

Duch svatý je největším darem člověku. Nemůžeme ho vidět nebo se ho dotknout, ale poznáme jeho působení. A co nám nejlépe pomůže otevřít se působení Ducha? 

Náš pomocník Duch svatý

Pomoc Ducha svatého se týká mnoha věcí v našem životě, protože působí v každém z nás… 

Ježíš posílá Přímluvce

Jeruzalémské události po Ježíšově nanebevstoupení si připomínáme i dnes; název slavnosti získáte, když dokážete správě sestavit příběh… 

Duch svatý a církev

Dar Ducha si musíme vyprošovat každý den. Proč je pro nás tak důležitý? 

Plody Ducha svatého

Strom se pozná po ovoci a působení Ducha v člověku podle toho, co dělá, jak se chová a jaké má vlastnosti. Kolik jich sv. Pavel vyjmenovává v listu Galaťanům? 

Rada sv. Pavla

Když byl na apoštoly seslán Duch svatý, můžeme říci, že v tu chvíli byl důležitý okamžik vzniku církve. Duch svatý nám pomáhá také žít jako křesťané – a k tomu nám dává dobrou radu svatý Pavel! 

Duch svatý volá do služby

Každý člověk je volán na vlastní životní cestu, ale někteří dostávají zvláštní dar Ducha svatého… 

Věřím v Ducha svatého

Duch svatý působí i dnes a může proměnit i nás. A co k tomu říká papež František? 

 

Luštěnky o eucharistii

Eucharistie v Bibli

Eucharistie je velkým darem Boha člověku, protože v ní dává sám sebe ve způsobách chleba a vína. V takzvaných předobrazech se o ní ale hovoří už ve Starém zákoně a v Novém zákoně se k ní některé příběhy také vztahují. Vyhledejte biblické úryvky podle citací v nakreslených chlebech. Jak souvisí s eucharistií? 

Co píše Matouš o poslední večeři?

Popis Ježíšovy poslední večeře a ustanovení eucharistie najdeme v Bibli na několika místech. Píší o ní evangelia, ale také apoštol Pavel v Prvním listu Korinťanům. Dokážete doplnit do textu z Matoušova evangelia správná slova?

Ježíšův dar lásky

O událostech poslední večeře, kterou slavil Ježíš se svými učedníky, bychom jistě uměli vyprávět, a jistě víme, že tím darem je Ježíšovo tělo a krev ve svátosti eucharistie. Tato událost se zpřítomňuje v každé mši svaté...

Eucharistie

Ježíš chtěl s apoštoly i s námi zůstat navždy. Mluvil o sobě jako o chlebu života. Rozluštíš jeho výrok v šifře? A víš, ve kterém evangeliu tento výrok najdeš?

Ježíš mezi námi

Ježíš je ve své církvi přítomen mnoha způsoby: ve svém slově, ve svátostech, při mši svaté, všude tam, kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu… Zvláštním způsobem je však mezi námi v eucharistii. A místo, kde ji v kostele najdeš?

Co znamená eucharistie

Eucharistie je svátost ustanovená Ježíšem při poslední večeři. Má i jiné názvy: říká se jí například večeře Páně, lámání chleba, dar, oběť, mše svatá, svátost oltářní… Slovo eucharistie pochází z řečtiny. Co znamená, to se dozvíš z tajenky!

Proč slavíme eucharistii?

Každou neděli slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání a přicházíme na mši svatou. Tady se setkáváme s Ježíšem i s ostatními. Nasloucháme Božímu slovu, přinášíme dary a s nimi všechno, co chceme Bohu svěřit, a poté k nám Ježíš přichází v eucharistii. To je největší dar!

Kde vidíme Ježíše?

V každém svatostánku je přítomen živý Ježíš v podobě chleba – proměněných hostií. Můžeme za ním v kteroukoliv denní dobu přijít a klanět se mu, děkovat mu za jeho lásku a svěřovat mu všechno, co nás těší i trápí. Co říká Ježíš, když k němu přijdeme?

Ježíš zůstává s námi

Největším darem, který nám Ježíš zanechal, je eucharistie – v ní ho přijímáme a také se mu klaníme. K eucharistii máme velkou úctu, protože v ní s námi Ježíš sám zůstává. K vystavení hostie slouží krásný předmět, jehož název se dozvíš z křížovky.

Slavnost Těla a krve Páně

Slavíme ji ve čtvrtek po neděli Nejsvětější Trojice a děkujeme Ježíši, že je mezi námi přítomen v podobě chleba a vína. Co o tom řekl Ježíš v evangeliu zástupům?

Bůh množí naše dary

Bůh má rád, když jsou lidé velkorysí. Koneckonců to čteme i v mnoha příbězích z evangelia, třeba i v tom, na který odkazujeme na začátku. Co bychom o Bohu mohli v tomto případě říci?