Byla to dlouhá cesta, od časů, kdy lidé poprvé v zahradě Eden neuposlechli Boha, až dosud. Bůh poslal proroka jménem Micheáš, aby řekl jeho lidu, že jim pošle někoho, kdo pro ně bude jako pastýř, někoho, kdo je bude milovat a starat se o ně. Až se ten člověk narodí v malém městě Betlémě, přinese jim mír.

Toto proroctví si můžete přečíst v Bibli ve Starém Zákoně v knize zmiňovaného proroka Micheáše, v 5. kapitole. 

Už víte, kdo byl tím pastýřem, kdo přinesl všem naději a záchranu? A kdy se ho Izraelité nakonec dočkali? Koho Bůh vybral, aby jeho lid připravil na příchod Spasitele?  Počátek tohoto napínavého příběhu naší záchrany vám přinášíme v převyprávěné verzi.

 

 

Se svolením převzato z knížky 365 příběhů z Bible od Sally Ann Wrightové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2017. V knize najdete na každý den v rce krátký příběh z Bible, převyprávěný pro dětské posluchače. Výborná pomůcka k večerní modlitbě v rodině.