Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali ho. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: "Mistře, kdy jsi sem přijel?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení Boží moci, kdy jsem z pěti chlebů nasytil velký zástup lidí, ale protože jste se dobře najedli. Neusilujte jen o to dobře se najíst, ale snažte se být v Boží blízkosti, která vás nasytí - je to pokrm, který zůstává pro věčný život."

Zeptali se ho: "Co máme dělat, abychom byli v Boží blízkosti?" Ježíš jim odpověděl: "Důležité je, abyste věřili v toho, koho Bůh poslal – Pána Ježíše." Řekli mu: "Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ti uvěřili? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: 'Chléb z nebe jim dal jíst.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec Bůh."

Prosili ho tedy: "Pane, dávej nám ten chléb pořád." Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."

(Přepsaný text a ilustrace přejaty se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

18. neděle v mezidobí

Téma: Ježíšovy zázraky a zázrak největší, chléb života – eucharistie

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: jakákoliv společenská hra

Promluva: Hrajete rádi společenské hry? Která je vaše nejoblíbenější? Jak se hraje? (Z odpovědi dětí by mělo jasně vyplynout, že podstatou každé hry jsou pravidla a aby stála hra za to, musí se pravidla dodržovat.Měnit pravidla může jen ten, kdo hru vymyslil.) Pravidla jsou důležitá nejen při hře. Znáte nějaká další pravidla? Teď jsou sice prázdniny, ale i o prázdninách se dodržují pravidla: ráno vstaneme, nasnídáme se atd. Doma máme nějaká pravidla, kdo se o co postará. Sami jsme si je vymyslili, můžeme je proto i měnit. O prázdninách většinou někam cestujeme a na cestách dodržujeme pravidla silničního provozu. Tato pravidla měnit nemůžeme, protože jsme je nevymyslili. I celý svět, tak jak ho Bůh stvořil má svá pravidla, kterým říkáme přírodní zákony a ty měnit vůbec nejde. Nejde změnit, že po létě přijde podzim, že po noci přijde den...

Minulou neděli jsme v příběhu slyšeli o tom, jak Ježíš rozmnožil chleby a ryby a dnes jsme slyšeli pokračování – učedníci ho hledali, protože by rádi viděli další zázrak. Co to je zázrak? Zázrak není kouzlo a není nic k našemu postrašení. Je to něco, co nám “hlava nebere” - je to naprosté porušení přírodních zákonů a může ho učinit jen ten, kdo zemi stvořil a zákony a pravidla vymyslil. To je Bůh a Ježíš je Bůh.

A úplně nakonec to nejdůležitější: Víte, který Ježíšův zázrak je největší? Ten zázrak, který se opakuje každou mši sv. a který je tak nenápadný, že nám ho často “hlava nebere”, že si ho ani nevšimneme, tak jako si mnozí lidé nevšimli Ježíšových zázraků, když žil tady na zemi. Jeho přítomnost v malém kousku chleba v eucharistii!

1. čtení k této neděli (doplněk pro dospělé)

Ex 16,2-4.12-15

Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim řekli: „Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždění hladem!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim toto: Kvečeru budete jíst maso a zrána se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ Když nastal večer, přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle – na povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraele viděli, ptali se navzájem: „Co je to?“ – neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu.“


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  

VIDEONÁMĚTY: