Když šel Pán Ježíš ke Galilejskému moři, přivedli k němu hluchoněmého člověka. Prosili Pána Ježíše, aby na něho vložil ruku a uzdravil ho.

Pán Ježíš ho vzal stranou, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, podíval se k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“

Vtom se hluchoněmému otevřel sluch i ústa, slyšel a mluvil. Pán Ježíš pak lidem přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více jim to však přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“

(Přepsaný text a obrázek přejat se svolením z webu www.kanan.cz)


AKTUÁLNÍ TEXTY K TÉTO NEDĚLI si můžete přečíst na webu vira.cz

NÁMĚT NA DĚTSKÉ KÁZÁNÍ: 

23. neděle v mezidobí

Téma: Jak 2,5

Autor: Ludmila Vyskočilová

Rekvizita: obvaz, knížka pohádek

Promluva: “Jaké byly prázdniny? Co krásného jste prožili? Doufám, že máte jsem ty nejlepší vzpomínky. Přesto se zeptám a doufám, že se nikdo z vás nepřihlásí: nenatloukl si někdo při hře kolena? Nebyl někdo z vás o prázdninách nemocný? Určitě ne, ale kdyby se přece jen někomu něco takového stalo, co v tu chvíli udělala maminka? Všeho nechala a postarala se o vás, protože v tu chvíli jste jí ze všech nejvíc potřebovali a ona vás má ráda.

Na světě jsou také lidé chudí, nemocní a nešťastní a Bůh, který je milující tatínek se chová jako hodná maminka – má o ně tu největší starost. A my mu můžeme pomáhat a chovat se stejně jako On.


MATERIÁLY PRO KATECHEZI (k evangeliu):

  

VIDEONÁMĚTY: