Cyklus Skutky apoštolů

Vyplujeme

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. V této katechezi se seznámí s autorem biblické knihy Skutky apoštolů a s Lukášem, jejím autorem. 

Scénář katecheze

Pán každý den přidával 

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. První křesťané žili mezi ostatními lidmi a scházeli se v domech setkávání. Dnes se do jednoho podíváme a uvidíme, jak to uvnitř vypadalo. 

Scénář katecheze

Vybrali Štěpána 

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. Štěpán není osobností malého významu. Představíme ho dětem, převyprávíme jeho příběh a požádáme ho o přímluvu v modlitbě. 

Scénář katecheze

Filip, jáhen a hlasatel evangelia

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. Filip je nazýván hlasatelem evangelia - jakou dobrou zprávu přináší nám? 

Scénář katecheze

Šavle, bratře 

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. Jsme zvyklí číst událost u Damašku Pavlovýma očima, ale je tady i Ananiáš… a pro něj to byla také velká výzva k obrácení!

Scénář katecheze

Běž s nimi bez váhání 

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. Díky tomu, co se odehrálo mezi Petrem a Kornéliem, se hlásání evangelia posunulo; společenství stolu je toho znamením.

Scénář katecheze

A přinutila nás, abychom to přijali 

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. Lydiin dům ve Filipech byl skutečně otevřený. Od Lydie se můžeme učit pohostinnosti.

Scénář katecheze

Poslechneme si tě až někdy jindy

Metodika k lekci s tématem Skutků apoštolů. Pavel jako první vztáhl slovo evangelium ke Kristu a vytvořil nový pojem… A jak s ním pochodil v Athénách?

Scénář katecheze

 

Cyklus Dary Ducha svatého

Duch obdarování

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. Chceme děti přivést k objevení darů Ducha svatého prostřednictvím úvah o dárcích a Daru Božím - Duchu svatém.

Scénář katecheze  

Bázeň Boží 

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. To je paradox "bázně Boží": dává nám schopnost nebát se, nemít strach; ovšem jen tehdy, když nejsme namyšlení. To je dobrá zpráva, injekce odvahy, kterou můžeme předat ostatním.

Scénář katecheze

Síla – Pevnost 

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. "Dnes říkáme, že se mučedníkem stane ten, kdo je zabit pro víru. Ale na začátku církve to bylo naopak: zabit byl ten, kdo byl mučedníkem, což znamená v původním slova smyslu svědkem." První křesťané byli opravdu silní - natolik, že darovali svůj život. Silní můžeme být i my: Bůh nám tento dar dá.

Scénář katecheze

Zbožnost – italsky pieta 

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. Ačkoliv italské slovo pieta (zbožnost) je trochu zavádějící, jeho smysl je jednoduchý a také mimořádný: vede nás k uvědomění, že Bůh je náš Otec. Doprovázejme děti na cestě objevování této úžasné skutečnosti.

Scénář katecheze

Dar moudrosti

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. Více než s hlavou souvisí moudrost s ústy: je to chuť věcí, zakoušení Boha, slanost nebo sladkost… Pro naše děti to může být objev skutečně příjemný: hodinu začneme ochutnáváním čokolády.

Scénář katecheze

Dar rady 

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. Dar rady je jako kompas - orientace jak pro nás, tak pro ty druhé. Musíme však o něj intenzivně prosit! 

Scénář katecheze

Dar vědění 

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. Vědění v biblickém chápání nemá co dělat s předměty, jako je fyzika, chemie nebo geografie. Ani s vědou, což je způsob, jak zkoumat realitu, která směřuje k objektivitě a přesnosti. Vědění v Bibli je něco úplně jiného!

Scénář katecheze

Dar rozumu

Metodika k lekci s tématem Dary Ducha svatého. "Víra, která učí myslet i bez toho, že bychom věřili, je pro člověka lepší než víra, která učí věřit bez přemýšlení." 

Scénář katecheze

 

Katecheze o eucharistii

Eucharistie a společenství

Scénář katecheze pro mladší i starší školní věk věnující se tématu eucharistie, jejímu vztahu ke společenství církve obecně i ke konkrétnímu společenství farnosti či rodiny. 

Scénář katecheze

Děti a eucharistie

Soubor pěti katechezí rozšiřující téma eucharistie je vhodný jak pro prvokomunikanty, tak pro děti, které ke svátostem přistupují již delší dobu. Vychází ze čtyř slov, která Ježíš řekl při poslední večeři a která vystihují podstatu hlubšího vztahu mezi člověkem a Bohem.

Materiály ke stažení

Nejlepší pokrm

Scénář katecheze pro starší školní věk k tématu eucharistie - vztahuje ji k tématu "nasycení" po stránce hmotné, myšlenkové, citové i duchovní, cílem je naznačení její důležitosti pro celistvý život křesťana. 

Scénář katecheze