() -

/ Bible pro děti / Starý zákon / Desatero

Desatero

HORA SINAJ

Exodus 19

Odešli z Refidimu a přišli na Sinajskou poušť. Utábořili se na poušti. Izrael se rozložil naproti hoře.

Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „Toto řekneš Jakubovu domu a oznámíš Izraelitům: Sami jste viděli, co jsem udělal Egyptu, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým národem. To jsou slova, která řekneš Izraelitům.“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až budu s tebou mluvit, a aby i tobě vždycky věřil.“ Mojžíš oznámil Hospodinovi odpověď lidu.

Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet hromobití, bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutně zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a povolal Mojžíše na vrchol hory, a Mojžíš tam vystoupil.

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Sestup a varuj lid, aby nechtěl proniknout k Hospodinu a dívat se. Jinak jich mnoho padne. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, ať se posvětí, aby nezasáhl do jejich řad.“ Mojžíš řekl Hospodinu: „Lid nebude moci vystoupit na horu Sinaj, protože ty jsi nás varoval slovy: ‘Stanov hranice kolem hory a posvěť ji.’“

 

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

Exodus 20–31

Bůh vyhlásil všechna tato slova:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.

Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

Zachovávej den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž udělal Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Nezabiješ.

Nezcizoložíš.

Nepokradeš.

Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu.

Nebudeš dychtit po domu svého bližního.

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Když přestal Hospodin mluvit s Mojžíšem na hoře Sinaj, dal mu dvě desky svědectví, kamenné desky napsané prstem Božím.

 

ZLATÝ BÝČEK

Exodus 32

Když lid viděl, že Mojžíš dlouho z hory nesestupuje, shromáždili se k Áronovi a řekli mu: „Nuže, udělej nám boha, který by šel před námi, protože nevíme, co se přihodilo Mojžíšovi, tomu muži, který nás vyvedl z egyptské země.“ Áron jim odpověděl: „Sejměte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste mi je!“ Všechen lid tedy sňal zlaté náušnice, které měli na uších, a přinesli je k Áronovi.

Vzal jim je z rukou, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. Když to Áron uviděl, zbudoval před ním oltář a dal provolat: „Zítra bude Hospodinova slavnost!“ Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, jedná zvráceně. Nebraň mi, ať vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z tebe však udělám veliký národ.“ Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Utiš svůj hněv, slituj se nad svým lidem, jemuž hrozí zkáza.“ A Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu. Mojžíš se obrátil a sestoupil, v rukou dvě desky svědectví, desky psané po obou stranách, na jedné i na druhé straně. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka i tance, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod tou horou je roztříštil. Potom vzal býčka, kterého udělali, a spálil ho v ohni, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal pít Izraelitům.

 

OBNOVENÍ SMLOUVY

Exodus 34

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vytesej si dvě kamenné desky, jako ty první. Já na tyto desky napíšu slova, která byla na těch prvních deskách, které jsi rozbil. Buď připraven na ráno; a ráno vystoupíš na horu Sinaj a zůstaneš stát tam na vrcholu hory.

Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný! Prokazuje milosrdenství tisícům, odpouští nepravost, zločiny a hříchy otců na synech, na synech synů do třetího i čtvrtého pokolení.“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, pojď s námi. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví.“

Hospodin řekl Mojžíšovi:

„Hleď, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem způsobím divy, které se nikdy nestaly na celé zemi a před žádným národem, aby všechen lid, uprostřed kterého žiješ, viděl Hospodinovo dílo, neboť to, co s tebou udělám, bude cosi podivuhodného.“

Potom Hospodin řekl Mojžíšovi:

„Napiš si tato slova, neboť na základě těchto slov jsem uzavřel smlouvu s tebou a s Izraelem.“

Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nejedl chléb a nepil vodu. Napsal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.

z knihy "Rodinná Bible", vydal(o): Karmelitánské nakladatelství
ilustr. Zbigniew Freus

 

Časopis DUHA nám představuje Desatero jak 10 dobrých rad.


 Desatero - hra Desatero - hra (JPG, 2 MB)  - desatero si můžeš zopakovat poskládáním obrázků a textu formou hry "domino"

Omalovánky k příběhu o Mojžíšovi:

Mojžíšovo narození Mojžíšovo narození (GIF, 107 kB), Mojžíš u studny Mojžíš u studny (GIF, 98 kB), Setkání s Hospodinem Setkání s Hospodinem (GIF, 101 kB), U faraona U faraona (GIF, 98 kB), Egypské rány Egypské rány (GIF, 73 kB), Přechod moře Přechod moře (GIF, 106 kB), Zákon Zákon (GIF, 77 kB), Zaslíbená země Zaslíbená země (GIF, 72 kB), Mojžíš a Jozue Mojžíš a Jozue (GIF, 56 kB) ze souboru Mojžíš, vydalo nakl. Samuel, 1991

Desatero Božích přikázání formulované pro děti

Bůh vyhlásil deset velkých přikázání:

1/ "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě mám rád. Já jsem tě zachránil před tvými nepřáteli. Nebudeš se klanět ničemu jinému mimo mne."
"Nedělej si z ničeho jiného svého Boha."

2/ "Mluv o Bohu s úctou a opatrností."

3/ "Bůh určil jeden den ze sedmi za den odpočinku; považuj ho za jedinečný den."

4/ "Važ si svého otce a své matky."

5/ "Nezabíjej."

6/ "Manželé a manželky: musíte být jeden druhému úplně věrní."

7/ "Nebudeš krást."

8/ "Nebudeš lživě mluvit o druhých."

9/ "Nebudeš chtivě toužit po manželce, manželovi někoho jiného"

10/ "Nebudeš chtivě toužit po věcech, které mají ostatní lidé. Važ si toho, co máš ty..."

Podle Ex 20,1-17; De 5 5,1-21

Zpracováno podle knížky: "Moje malá biblická krabička / Malé moudrosti z Bible", vydalo nakladatelství DORON

Genetik Mendel

Genetik Mendel
(14. 7. 2024) 20. července se v Hynčicích narodil Gregor Johann Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky a…

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902
(11. 7. 2024) Zhlédněte s námi animovaný snímek o životě římskokatolického kněze Josefa Toufara, který byl přítomen zázraku…

Co je to Katecheze dobrého pastýře?

Co je to Katecheze dobrého pastýře?
(9. 7. 2024) Poté, co začala učit náboženství, stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě…

Cyril a Metoděj (nejen) pro děti - video

Cyril a Metoděj (nejen) pro děti - video
(2. 7. 2024) Jsi požehnáním pro ty, ke kterým tě Pán posílá. Krátké video (nejen) pro děti.

Aktualizováno

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 7,8 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 7,8
7 svíček na sedmiramenném svícnu; 8 ryb

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 4,5,6 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 4,5,6
4 andělé; 5 prstů na ruce; 6 cípů hvězdy 

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 1, 2, 3 (9.7.2024, 10:18)

Učíme se počítat s obrázky z Bible - čísla 1, 2, 3
1 - archa; 2 - Adam a Eva; 3 - tři králové...