() -

/ Bible pro děti / Starý zákon / Mojžíš

Mojžíš

PRONÁSLEDOVÁNÍ IZRAELITŮ

Exodus 1

V Egyptě se ujal vlády nový král, který nevěděl nic o Josefovi: Řekl svému lidu: „Izraelský lid je na nás příliš četný a silný. Jednejme vůči němu obezřetně, aby se nerozmnožil a v případě války se nepřidal k našim nepřátelům, nebojoval s námi a neodešel ze země.“ Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali těžkými pracemi.

Egyptský král řekl hebrejským porodním pomocnicím, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua: „Když budete Hebrejkám pomáhat při porodu a zjistíte, že je to chlapec, usmrťte ho, když to bude děvče, ať zůstane naživu. Ale porodní pomocnice se bály Boha, nejednaly podle rozkazu egyptského krále a nechávaly chlapce naživu.

Bůh prokazoval porodním pomocnicím dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní pomocnice bály Boha, dal jim potomstvo. Ale faraon poručil všemu svému lidu: „Každého chlapce, který se narodí Hebrejům, hoďte do Nilu, každé děvče však nechte naživu!“ Jeden muž z Leviho rodu si vzal za ženu Leviho dceru. Žena počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, skrývala ho po tři měsíce. Poněvadž ho už dál tajit nemohla, obstarala pro něj košík z papyru, vymazala asfaltem a smolou, uložila do něho dítě a položila do rákosí u břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby viděla, co se s ním stane.

 

ZÁCHRANA MOJŽÍŠE

Exodus 2

Faraonova dcera sestoupila k Nilu, aby se u něj omyla, zatímco se její služebnice procházely po břehu. Když uviděla v rákosí košík, poslala svou služku, aby ho vzala. Otevřela ho a uviděla dítě. Byl to plačící chlapec. Bylo jí ho líto a řekla: „To je nějaké hebrejské dítě!“ Jeho sestra řekla faraonově dceři: „Mám jít a zavolat ti kojnou z hebrejských žen, aby dítě pro tebe kojila?“ Faraonova dcera jí odpověděla: „Jdi!“ Děvče šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí řekla: „Vezmi toto dítě a koj mi je a já ti za to zaplatím.“ Žena dítě vzala a kojila ho.

 

MOJŽÍŠŮV ÚTĚK

Exodus 2

Když dítě odrostlo, přivedla ho k faraonově dceři; ta ho přijala za syna a dala mu jméno Mojžíš. Řekla: „Vytáhla jsem ho totiž z vody.“ V té době, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým krajanům a viděl jejich útrapy. Uviděl, jak Egypťan bije Hebreje, jednoho z jeho krajanů. Rozhlédl se na všechny strany, a když ho nikdo neviděl, Egypťana zabil a zahrabal do písku.

Druhého dne vyšel, a hle – dva hebrejští muži se spolu rvali. „Proč biješ svého druha?“ zeptal se toho, který jednal nespravedlivě. Ale ten mu odpověděl: „Kdo tě ustanovil za našeho vůdce a soudce? Chceš mě zabít, jako jsi zabil Egypťana?“ Mojžíš dostal strach a pomyslel si: „Přece se ta věc rozhlásila!“ Faraon se o této záležitosti doslechl a chtěl Mojžíše zabít, ale Mojžíš před faraonem utekl a usadil se v zemi Midjan, a posadil se u jedné studny. Midjanský kněz měl sedm dcer. Ty přišly, čerpaly vodu a plnily jí žlaby, aby napojily stádo svého otce. Objevili se však pastýři a odehnali je. Tu Mojžíš vstal, ujal se jich a napojil jejich stádo. Když přišly k svému otci Reuelovi, zeptal se jich: „Co se stalo, že dnes přicházíte tak brzo?“ Řekly mu: „Jeden Egypťan nás zachránil před pastýři. Dokonce nám i načerpal vodu a napojil stádo.“ Zeptal se dcer: „Kde je? Proč jste ho tam nechaly? Zavolejte ho, ať něco pojí!“

 

POVOLÁNÍ MOJŽÍŠE

Exodus 2–3

Po dlouhé době zemřel egyptský král. Ale Izraelité nadále úpěli ve své robotě a z ní vystoupil jejich křik o pomoc k Bohu. Slyšel jejich nářek a rozpomenul se na smlouvu s Abrahámem, Izákem a Jakubem. Bůh shlédl na Izraelity a dal se jim poznat.

Mojžíš pásl stádo svého tchána Jithra, midjanského kněze. Když vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Choreb. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle – keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš si řekl: „Půjdu se podívat na ten zvláštní jev, proč keř neshoří.“ Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal z keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj si opánky z nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář, protože se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pravil: „Viděl jsem utrpení svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem. Jdi tedy, já tě posílám k faraonovi, abys můj lid, Izraelity, vyvedl z Egypta.“ Mojžíš řekl Bohu: „Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelity z Egypta?“ Bůh mu odpověděl: „Já budu s tebou a toto ti bude znamením, že tě posílám: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“

z knihy "Rodinná Bible", vydal(o): Karmelitánské nakladatelství
ilustr. Zbigniew Freus

 


 

Ke stažení omalovánka Mojžíš Mojžíš (GIF, 21 kB), autor Alžběta Krejčí

Omalovánky Mojžíšovo narození Mojžíšovo narození (GIF, 107 kB), Mojžíš u studny Mojžíš u studny (GIF, 98 kB), Setkání s Hospodinem Setkání s Hospodinem (GIF, 101 kB), U faraona U faraona (GIF, 98 kB), Egypské rány Egypské rány (GIF, 73 kB), Přechod moře Přechod moře (GIF, 106 kB), Zákon Zákon (GIF, 77 kB), Zaslíbená země Zaslíbená země (GIF, 72 kB), Mojžíš a Jozue Mojžíš a Jozue (GIF, 56 kB) ze souboru Mojžíš, vydalo nakl. Samuel, 1991

PEXESO Mojžíš  - vydalo Arcidiecézní katechetické středisko v Praze

Čtou vaše děti rády komiksy?

Čtou vaše děti rády komiksy?
(20. 6. 2024) Nová komiksová knížka o svatém Františkovi.

The Chosen - seriál o Ježíši - již s českým dabingem

The Chosen - seriál o Ježíši - již s českým dabingem
(19. 6. 2024) První tři série populárního online seriálu "The Chosen" můžete nyní sledovat již s českým dabingem.

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.
(16. 6. 2024) Bůh poslal Jana, aby nám řekl něco důležitého: "Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu!"

Aktualizováno

Otec a syn - symboly v Bibli (19.6.2024, 11:40)

Otec a syn - symboly v Bibli
Pracovní listy o symbolech v biblických příbězích - OTEC A SYN

Symboly v Bibli - kniha (19.6.2024, 11:32)

Symboly v Bibli - kniha
Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích - symbol KNIHA.    

Symboly v Bibli - voda (19.6.2024, 11:19)

Symboly v Bibli - voda
Pracovní listy pro děti - o symbolech v biblických příbězích