Začalo nám období chřipek, nachlazení, bolavých krků, rýmy a kašle. Někdy nemoc vyléčíme odpočinkem, vitamíny, teplým čajem, medem... a možná si sami ještě doplníte další osvědčené recepty, jak se takové nemoci postavit na odpor. 

Pomůžete mamince dole na obrázku vybrat správnou kombinaci jídla a nápoje pro Agnes? Obrázek si můžete stáhnout k tisku také jako bludiště (třeba na zkrácení dlouhé chvíle pro ty, kdo zrovna marodí).

pomoz mamince

Když si tělo s bacily neporadí, je čas jít k lékaři. Umíte pojmenovat nástroje, které používá paní doktorka nebo pan doktor k vyšetřování pacientů? Umíš vysvětlit, k čemu přesně slouží? Je pacient, kterému změřila teplotu zdravý nebo nemocný?

lékařské nástroje Moscati

V dnešní době je běžné, že mají lékaři v ordinaci také různé přístroje, které jim pomáhají rychle zjistit původ nemoci a určit, jaké léky budou pro jeho léčbu nejvhodnější. Nebylo tomu tak vždycky a jen díky moudrým a vzdělaným lidem, kteří se věnovali a stále věnují zkoumání lidského těla, průběhu nemocí, výrobě přístrojů a léků, se lépe daří vítězit nad nemocemi, které třeba ještě v době našich pradědečků a prababiček byly těžko léčitelné nebo dokonce i smrtelné.

Všechny tyto schopnosti daroval člověku Bůh při stvoření. Můžeme mu děkovat třeba takto:

"Všemohoucí Bože, děkujeme Ti za všechny lidi, kteří svojí moudrostí, pílí a vzdělaností pomohli a stále pomáhají nemoci zkoumat a léčit. A děkujeme Ti zvláště za ty, kdo to dělají s láskou a s radostí. Amen."

Jak byste poděkovali vy? Nabízíme vám zde ke stažení šablonu s kartičkami, kam si můžete napsat svoje vlastní modlitby díků. Ani v dnešní době totiž na mnoha místech ve světě není samozřejmé, že by lidé měli k dispozici dostatek léků, lékařů a nemocnic, jako tomu je u nás. Někde například nemají ani vhodné prostředí nebo vlastní postel k tomu, aby se mohli v klidu vyléčit.

Bojíte se někdy jít k lékaři, do nemocnice nebo na odběr krve?

Představíme vám jednoho lékaře, který už žije s Ježíšem v nebi, byl prohlášen za svatého a proto ho můžeme prosit o pomoc a přímluvu - např. v nemoci, při strachu z lékařů, v obavách z plánovaného vyšetření . Můžeme také prosit Ježíše, aby těm, kdo nás léčí, daroval tolik moudrosti a lásky, jako měl svatý Giuseppe.

GIUSEPPE MOSCATI (čti Džuzepe Moskáty) byl italský lékař, který žil na přelomu 19. a 20. století, to znamená zhruba před 100 lety. Pokud se vám italské jméno Giuseppe těžko vyslovuje, můžete používat i naši českou verzi tohoto jména. Narodil se v roce 1880 v italském městě Benevento a jeho rodiče se jmenovali Francesco a Rosa. Poznáte z obrázku rodiny, kolikáté dítě byl Giuseppe a kolik měl sourozenců? 

rodina Moscati

V rodině pana Moscatiho byla víra a každodenní modlitba samozřejmostí a z životopisů také víme, že malý Giuseppe už od dětství rád četl duchovní literaturu, modlil se, denně chodil na mši svatou a ze svého kapesného rozdával peníze chudým. Později říkal:

Už jako student vynikal moudrostí, pílí, vědeckým myšlením, ale také láskou a soucitem s nemocnými, chudými a trpícími. Nikdy se neoženil, aby svůj život mohl naplno věnovat službě Bohu a všem potřebným lidem, ale i vědeckému bádání a výuce budoucích lékařů.

Každý den se také modlil růženec. Znáš tuto modlitbu, ve které s Pannou Marií rozjímáme o životě, smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše? Zde na webu je možné se naučit nejen samotnou modlitbu, ale také postup, jak růženec vyrobit. Máš-li čas, zkus se na chvíli zastavit a pomodlit alespoň jeden desátek. Na obrázku vyber, kterou z nabízených věcí bys k tomu využil/a.

co je růženec

Doktor Moscati se pro mnohé nemocné stal "andělem utěšitelem". Ke všem lidem byl milý, přátelský, trpělivý a mezi jeho další dobré vlastnosti patřila především zbožnost, pravdivost a pokora. Kromě obětavé práce v nemocnici a na lékařské fakultě provozoval ordinaci ve svém vlastním bytě a docházel i do chudé čtvrti, kam se mnozí lidé ani neodvážili vkročit. Lidi, kteří neměli na živobytí, léčil bezplatně a často k předpisu na léky přidal i něco z vlastních peněz. Díky jeho blízkému vztahu s Bohem vyprosil v modlitbě už během svého pozemského života lidem mnoho milostí a zázraků. Zemřel 12. dubna roku 1927, proto také jeho svátek slavíme v tento den.

V roce 1975 byl blahořečen a v r. 1987 ho (dnes již také svatý) papež Jan Pavel II. svatořečil.

Pozorně se podívej na obrázky a vyber z nich věci, o kterých si myslíš, že byly v životě svatého Giuseppe nejdůležitější pro to, aby jeho služba lidem byla zároveň i službou Bohu. Jsou důležité i pro tebe?

Podle původní italské verze jsme pro vás také připravili "novénu se svatým Giuseppe Moscati". Novéna je modlitba, kterou se modlíme po dobu devíti dnů, např. před velkým svátkem nebo slavností. Tato tradice vychází z období devíti dnů, kdy apoštolové s Pannou Marií setrvávali v modlitbách po Ježíšově nanebevstoupení do události seslání Ducha Svatého.

Novénu se ale můžeme modlit i za jiným účelem, než je příprava na svátky. Se svatým Giuseppe se tak můžeme modlit např. v nemoci, při přípravě na plánovanou operaci nebo vyšetření, ze kterého máme obavu, ale třeba i za někoho z našich blízkých.

Na každý z devíti dnů je připraven vlastní text. Začínáme znamením kříže, dále text obsahuje krátký úryvek z Písma svatého, podnět k přemýšlení a závěrečnou modlitbu. Novénu si zde můžete stáhnout také ve formě sešitku (formát PDF, v nastavení tisku je třeba zadat tisk jako brožuru).

svatý Giuseppe Moscati 

Pro ty, kdo rádi tvoří, ještě před novénou nabízíme ke stažení šablonu s obrázkem svatého Giuseppe buď k vybarvení jako omalovánku nebo pro vitrážové slupovací barvy na sklo. I práce s barvami totiž může být modlitbou. Kromě toho můžete obrázkem někoho potěšit nebo si ho vzít s sebou, až půjdete k lékaři.

 

  

NOVÉNA se svatým Giuseppe Moscati

1. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Flp 4,4-7)

 

 1. Kdo je spojen s Bohem a miluje ho, dříve nebo později zakusí velikou vnitřní radost - radost, která přichází od Boha.
   
 2. S Bohem v srdci snadno zvítězíme nad utrpením a zakusíme pokoj, který je daleko větší než si dokážeme představit.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

2. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. (1 Tim 6,8-10)

 1. Kdo má srdce naplněné Bohem, je vždy spokojený a umí být i zdrženlivý. Bůh naplňuje naše srdce i mysl.
   
 2. Přemrštěná touha po pozemských dobrech nám může způsobit ztrátu víry a připravit nás o pokoj.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

3. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. (1 Tim 4,12)

 1. Každý křesťan musí být v síle křtu příkladem pro ostatní v řeči, ve skutcích, v lásce, ve víře, v čistotě.
   
 2. Toto konání vyžaduje neobyčejné soustavné úsilí. To je milost, kterou si máme žádat v pokoře od Boha.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

4. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 
(Kol 2,6-8)

 1. Boží milostí jsme povoláni k životu ve víře: buďme vděční za tento dar a s pokorou prosme, ať nám jí neubývá.
   
 2.  Ať nám jí neubývá v těžkostech a ať nám ji nerozdrtí žádné cizí argumenty. V současném názorovém chaosu a množství nauk uchovejme víru v Krista a jednotu s ním.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

5. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
2 Kor 9,7-8)

 1. Buďme štědří k Bohu i k našim bratřím, bez vypočítavosti a bez škudlení.
   
 2. Dávejme s radostí, tj. bezprostředně a bezelstně, rozdávejme radost ostatním skrze naši práci.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

6. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. (1 Petr 3,8-9)

 1. Jak slova sv. Petra, tak i jiné biblické citace nás vedou k přemýšlení o jednotě, která mezi námi má panovat, o milosrdenství a vzájemné lásce.
   
 2. Přestože v životě zakoušíme zlo, odpovídejme dobrem. A Pán, který bdí nad nitrem našeho srdce, nás odmění.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

7. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. (1 Jan 2,15-17)
 1. Svatý Jan nám říká, že buď následujeme Boha nebo půvab světa. Myšlení světa se v mnohém neshoduje s tím, co chce Bůh.
   
 2. Ale co je myšleno tímto slovem "svět"? Jan ho shrnuje do tří výrazů: sobectví; vášeň nebo přehnaná touha po tom, co vidíme; pýcha kvůli tomu, co vlastníme.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

8. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘! (1Petr 2,1-3)
 1. Často si stěžujeme za zlo, které nás obklopuje - ale jak se potom sami zachováme? Lest, přetvářka, závist, pomlouvání jsou špatnosti, které nás stále ohrožují.
   
 2. Všichni jsme kameny Božího chrámu. Proto tedy musíme jedni druhé podepírat a nikdy si nebýt překážkou.

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

9. den                    Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (1 Kor 13,4-7) Tyto věty, vybrané z "Velepísně lásky" od svatého Pavla, nepotřebují komentář, protože jsou více než výmluvné. Je to náš "plán pro život".

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv. Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby ... na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.