() -

/ Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus C - mezidobí

Cyklus C - mezidobí

28. 6. 2022, AKr, GaS

14. neděle v mezidobí - C - Vaše jména jsou zapsána v nebi!

14. neděle v mezidobí - C - Vaše jména jsou zapsána v nebi!

Ježíš vybral kromě svých nejbližších přátel ještě dalších sedmdesát dva učedníků. Ty poslal před sebou, aby šli do všech vesnic a měst, kam chtěl přijít on sám. Měli tam lidi již předem připravovat na to, že k nim Pán Ježíš přijde.

22. 6. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

13. neděle v mezidobí - C - Pojď za mnou!

13. neděle v mezidobí - C - Pojď za mnou!

Když šel Ježíš s učedníky do Jeruzaléma, šlo za ním mnoho lidí. Někdo z nich se na Ježíše obrátil a řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš!“ Pán Ježíš mu na to ale řekl: „Cesta za mnou není lehká. Nikde na zemi nemám místo, kde bych bydlel. Lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale já nemám místo, kde bych byl doma.“

14. 6. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

12. ned. mezidobí - C - "Za koho mě lidé pokládají?" Děláš i ty úsudky o druhých?

12. ned. mezidobí - C - "Za koho mě lidé pokládají?" Děláš i ty úsudky o druhých?

Když byl jednou Ježíš o samotě se svými učedníky, zeptal se jich: „Co si o mně lidé myslí?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Boží Syn, Spasitel! Ty jsi nás přišel zachránit!“ 

7. 6. 2022, AKr, BlaSi, GaS, Lenka Jeřábková

Slavnost Nejsvětější Trojice - C - "Duch svatý mě oslaví!"

Slavnost Nejsvětější Trojice - C - "Duch svatý mě oslaví!"

Ježíš řekl svým učedníkům: „Chtěl bych vám toho říct ještě mnoho, ale teď byste tomu nerozuměli. 

23. 2. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

8. neděle mez. - C - Nepoučujme druhé!

8. neděle mez. - C - Nepoučujme druhé!

Pán Ježíš řekl svým učedníkům tato přirovnání: „Může vést slepý slepého? To by přece oba spadli do jámy! Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, a přitom nevidíš, že ty sám máš v oku trám?

16. 2. 2022

7. ne. v mezidobí (C) - "Jakou měrou měříte, takovou se naměří vám"

7. ne. v mezidobí (C) - "Jakou měrou měříte, takovou se naměří vám"

Ježíš řekl svým učedníkům: "Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou..."

8. 2. 2022

6. neděle v mezidobí (C) - Blahoslavení...

6. neděle v mezidobí (C) - Blahoslavení...

Když si Ježíš vybral svých dvanáct pomocníků, vydal se na další cestu. Během cesty vyučoval: „Blahoslavení, vy chudí, protože vám patří Boží království. Vy nepotřebujete mít všechno, ale stačí vám to, co máte. Bůh se o vás vždycky postará.

1. 2. 2022, AKr, GaS

5. neděle v mezidobí (C) Zázračný rybolov

5. neděle v mezidobí (C) Zázračný rybolov

Když Ježíš chodil kolem Genezaretského jezera a mluvil k lidem o Otci, přicházelo na ním mnoho lidí. Všichni ho chtěli slyšet a tlačili se na něj. Tu Ježíš uviděl u břehu dvě prázdné lodi.

24. 1. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

4. neděle v mezidobí (C) - Zvědavost není víra!

4. neděle v mezidobí (C) - Zvědavost není víra!

Když byl Ježíš v Nazaretě, četl v sobotu v synagóze. Pak mluvil k lidem a všichni ho poslouchali. Divili se, že mluví tak hezky a říkali si: „Vždyť je to jeden z nás! Bydlel tady u nás v Nazaretě! Kde se naučil tak hezky mluvit k lidem? Slyšeli jsme, že dělá zázraky! Jestlipak tady u nás udělá také nějaký zázrak?“

18. 1. 2022, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

3. neděle v mez. - C -  Ježíš nám přišel uzdravit zrak

3. neděle v mez. - C - Ježíš nám přišel uzdravit zrak

Když se Ježíš nechal v Jordánu pokřtít od Jana Křtitele, odešel na poušť. Tam se připravoval na svůj úkol. Potom se vrátil do Galileje, procházel ji a učil v synagogách. Všichni lidé ho poslouchali a velmi ho chválili.

11. 1. 2022, AB, AKr, GaS, Lenka Jeřábková

2. neděle v mezidobí - C - "Udělejte, co vám řekne!"

2. neděle v mezidobí - C - "Udělejte, co vám řekne!"

Jednou se v Káni Galilejské konala svatba. Byla na ni pozvána i Maria a Ježíš se svými učedníky. Během hostiny se ale stala nepříjemná věc: došlo víno. Marie si toho všimla a upozornila na to svého syna. 

19. 11. 2019, AKr, GaS

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus C

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus C

Když byl Pán Ježíš na kříži, posmívali se mu vojáci i další lidé a říkali: „Jestli jsi opravdu Bůh, tak udělej zázrak a zachraň se!“ Mysleli si, že to nedokáže, a tak se mu posmívali i v tak bolestivé chvíli.

12. 11. 2019, GaS

33. neděle v mezidobí, cyklus C

33. neděle v mezidobí, cyklus C

- námět pro dětskou nedělní katechezi Pán Ježíš se snažil připravit apoštoly na to, co se stane. Říkal jim: „Pro vás, křesťany, nebude vždycky jednoduché přiznat, že věříte v Pána Boha.

3. 11. 2019, GaS

32. neděle v mezidobí, cyklus C

32. neděle v mezidobí, cyklus C

- námět pro dětskou nedělní katechezi Jednou přišlo za Pánem Ježíšem několik saduceů, kteří nevěří, že budeme po smrti žít v nebi.

29. 10. 2019, GaS

31. neděle v mezidobí, cyklus C

31. neděle v mezidobí, cyklus C

Jednou procházel Pán Ježíš městem, které se jmenovalo Jericho. Žil tam jeden celník, velký hříšník, jmenoval se Zacheus. Ten si velmi přál vidět Pána Ježíše, ale protože nebyl moc vysoký, nemohl se kPánu Ježíši přes lidi dostat. A tak vymyslel plán – vylezl na strom, aby viděl.

22. 10. 2019, AB, GaS

30. neděle v mezidobí, cyklus C

30. neděle v mezidobí, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katecheziV době Pána Ježíše žili lidé, kteří si o sobě mysleli, že jsou lepší než ostatní, protože jsou hodnější. Těm vyprávěl Pán Ježíš následující příběh: „Jednou přišli do jednoho chrámu dva lidé - farizeus a celník. Farizeus – to byl někdo jako kněz – a celník, ten vybíral od lidí daně.

15. 10. 2019, GaS

29. neděle v mezidobí, cyklus C

29. neděle v mezidobí, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katecheziJednou chtěl Pán Ježíš své učedníky naučit, že se mají stále modlit a být v tom vytrvalí. Nepřestat, ani když nedostanou hned to, o co prosí.

8. 10. 2019, AB, GaS

28. neděle v mezidobí, cyklus C

28. neděle v mezidobí, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katechezi Jednou Pán Ježíš procházel zemí a potkal deset mužů, kteří trpěli velmi ošklivou nemocí, malomocenstvím. To byla taková nemoc, na kterou tehdy lidé neznali žádné léky, a proto malomocní obvykle brzo umřeli. Tito mužové však věděli, že Pán Ježíš má moc je uzdravit, a proto na něj volali: „Smiluj se nad námi a uzdrav nás!“

2. 10. 2019, GaS

27. neděle v mezidobí, cyklus C

27. neděle v mezidobí, cyklus C

- námět pro dětskou nedělní katecheziJednou vyprávěl Pán Ježíš učedníkům příběh: „Představte si služebníka, který pracuje pro svého pána. Orá pole, pase dobytek a dělá nejrůznější další práce. Co myslíte, co mu řekne jeho pán, když se služebník vrátí z pole?

24. 9. 2019, GaS

26. neděle v mezidobí, cyklus C

26. neděle v mezidobí, cyklus C

Námět pro dětskou nedělní katecheziJednou vyprávěl Pán Ježíš farizeům, kteří za ním přišli, příběh: „Byl jednou jeden boháč, který měl mnoho peněz, krásné šaty a skvělé jídlo. Jenže byl lakomý až hrůza! U jeho domu lehával na zemi žebrák Lazar.

Léto a prázdniny jsou tady!

Léto a prázdniny jsou tady!
(1. 7. 2022) Nabízíme vám několik aktivit a přejeme krásné letní prázniny!

Cyril a Metoděj (5.7.)

Cyril a Metoděj (5.7.)
(30. 6. 2022) Vždy 5.7. si připomínáme příchod bratří Cyrila a Metoděje, kterří přinesli do naší země evangelium - dobrou zprávu…

Petr a Pavel (29.6.)

Petr a Pavel (29.6.)
(25. 6. 2022) Každý rok si 29. června připomínáme dva důležité apoštoly -Petra a Pavla, kteří zvěstovali světu, že Bůh miluje každého…

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.

Narození sv. Jana Křtitele 24.6.
(17. 6. 2022) Bůh poslal Jana, aby nám řekl něco důležitého: "Přestaňte od Boha utíkat, a radši utíkejte k němu!"

Boží tělo

Boží tělo
(14. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně, neboli Boží tělo nám ukazuje, jak je pro nás důležité, že Ježíš je s námi stále - i v…

Trojice - tři bohové?

Trojice - tři bohové?
(6. 6. 2022) Týden po Letnicích (neboli Slavnosti seslání Ducha svatého) je slavnost Nejsvětější Trojice...

Aktualizováno

Boží tělo (14.6.2022, 10:08)

Luštěnky a kvízy - Církev po Letnicích (7.6.2022, 21:51)

Luštěnky a kvízy - Církev po Letnicích
Hry a luštěnky jsou pro každou chytrou hlavu, a ty vy určitě máte! Zvládnete naše křížovky, osmisměrky, šifry a...